top of page

Gizlilik Anlaşması (NDA)

Lütfen aşağıdaki Gizlilik Sözleşmesini ("Sözleşme") dikkatlice okuyun. "Bu Gizlilik Sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kabul ediyorum" düğmesini imzalayarak, bu Gizlilik Sözleşmesini kabul ettiğinizi belirtir ve yasal olarak bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul edersiniz.

İşbu Sözleşmenin amaçları açısından "İşletme", web sitesi üzerinden erişilebilen bizimuhit.com'da halihazırda reklamı yapılan ve pazarlamaya sunulan işletme anlamına gelir.

"Satıcı" İşletmenin sahibi anlamına gelir.

"Siz" veya "Sizin" veya "Alıcı", İşletme için çalışmakla ilgilenen kişi veya şirket anlamına gelir.

Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda Siz ve Satıcı, her biriniz birer "Taraf" ve topluca "Taraflar"sınız.

 1. Bu Sözleşme, bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

 2. İşletmeyi değerlendirmek ve İşletmeyi olası satın almanızla bağlantılı olarak Satıcı ile görüşmelerde bulunmak istiyorsunuz ("Amaç").

 3. Satıcı, Amaca ilişkin belirli Gizli Bilgileri Size ifşa etmek istemektedir. Aşağıda belirtilen şartlara göre Gizli Bilgilerin gizliliğini korumak için bu Sözleşmeyi akdedersiniz.

 4. Bu Sözleşmenin şartlarının Sizin için bağlayıcı olduğunu ve Satıcı tarafından uygulanabileceğini kabul ve beyan edersiniz.

 5. "Gizli Bilgi" Satıcı veya onun Personeli tarafından Size veya Personelinizden herhangi birine Amaç için veya Amaçla bağlantılı olarak sağlanan her türlü bilgi anlamına gelir; bunlara aşağıdakiler dahildir: (a) Satıcı tarafından gizli olarak belirlenen bilgiler; (b) güven koşullarında verilen bilgiler; veya (c) bildiğiniz veya bilmeniz gereken bilgiler gizlidir ancak ifşa edildiği sırada Sizin tarafınızdan zaten bilinen veya bu Sözleşmenin ihlali dışında kamuya açık hale gelen veya kamuya açık hale gelen bilgiler hariçtir.

 6. "Personel" bir Tarafın herhangi bir çalışanı, memuru, acentesi, yüklenicisi, alt yüklenicisi, öğrencisi veya gönüllüsü ile bir yüklenici veya alt yüklenicinin herhangi bir çalışanı, memuru, acentesi, yüklenicisi, alt yüklenicisi, öğrencisi veya gönüllüsü anlamına gelir, ancak diğer Tarafı ve onun Personel.

 7. Gizli Bilgilerin değerli olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

 8. Satıcının Gizli Bilgileri Size sağlaması karşılığında, Gizli Bilgileri bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak gizli tutmayı kabul ve taahhüt edersiniz.

 9. Madde 10'a tabi olarak, (a) Gizli Bilgileri gizli tutmalı ve gizli niteliğini korumalısınız; ve (b) Gizli Bilgileri Amaç dışında herhangi bir amaçla kullanmayacak veya ifşa etmeyecek veya kullanılmasına veya ifşa edilmesine izin vermeyeceksiniz.

 10. Bu Sözleşme, (a) kanunen veya herhangi bir menkul kıymet borsasının kurallarına göre Sizin tarafınızdan açıklanması gereken; (b) ilgili danışmanın gizlilik yükümlülüklerine veya Satıcı için makul ölçüde tatmin edici bir biçimde bir gizlilik taahhüdüne tabi olması koşuluyla, Sizin tarafınızdan yasal veya diğer danışmanlarınıza; (c) Amaç için gerekli olan ancak yalnızca Amaç için gerekli olan ölçüde; (d) yalnızca denetim amacıyla denetçiye; veya (e) Satıcının yazılı olarak kabul ettiği bilgiler, söz konusu kullanım veya ifşanın söz konusu sözleşmenin şartlarına uygun olması şartıyla Sizin tarafınızdan kullanılabilir veya ifşa edilebilir.

 11. (a) Personelinize, Gizli Bilgiler verilmeden veya Gizli Bilgilere erişim sağlanmadan önce, Gizli Bilgilerin gizli niteliğinden ve bu Sözleşmenin koşullarından haberdar edildiğinden; ve (b) Personelinizin, yapılması veya yapılmaması durumunda bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlali anlamına gelecek hiçbir şey yapmaması veya yapmaması.

 12. Bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi veya ihlal edebileceğinizi öğrenirseniz derhal Satıcıyı bilgilendirmeli ve ihlali durdurmak için gerekli tüm makul adımları atmalısınız.

 13. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu Sözleşme ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler, Başlangıç Tarihinden itibaren üç (3) yıl boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır.

 14. Gizli Bilgilerin her zaman Satıcının mülkiyetinde kaldığını ve bu Anlaşmanın Size veya Personelinizden herhangi birine Gizli Bilgilere ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı veya başka bir çıkar sağlamadığını kabul edersiniz.

 15. Satıcının talebi üzerine, Satıcıdan aldığınız veya sizin oluşturduğunuz, sahip olduğunuz, yetkiniz veya kontrolünüz altında olan Gizli Bilgiler içeren tüm materyali derhal iade etmeli veya imha etmelisiniz.

 16. Bu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde herhangi bir Gizli Bilginin ifşa edilmesinin Satıcıya telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğini ve bu zararların yeterli bir çözüm olmayabileceğini kabul edersiniz.

 17. Bu Sözleşmenin herhangi bir ihlalini engellemek için ihtiyati tedbir verilmesini veya bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmeye sizi zorlayacak belirli bir performansı, bu Sözleşmenin herhangi bir ihlaline veya ihlal tehdidine karşı bir çözüm olarak ve mevcut diğer çözüm yollarına ek olarak kabul edersiniz. Satıcıya.

 18. Satıcıyı her türlü talep, kayıp, zarar, masraf ve zarara karşı tazmin edersiniz.

 19. Bu Sözleşmenin Sizin tarafınızdan ihlali veya Gizli Bilgilerin Siz veya Personeliniz tarafından yetkisiz kullanımı veya ifşa edilmesi sonucunda Satıcının doğrudan veya dolaylı olarak maruz kaldığı veya zarara uğradığı durumlar (avukat ve kendi müvekkili bazında yasal masraflar dahil) veya bunların herhangi birinden Gizli Bilgi alan kişi.

 20. Bu Sözleşme Türkiye kanunlarına tabidir ve Türkiye mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz.

 21. Bu Sözleşme Taraflar, onların halefleri ve devralanları için bağlayıcı olacak ve onların yararına olacaktır.

 22. Bu Sözleşme, konusuyla ilgili anlayışınızın tamamını oluşturur ve bu konuyla ilgili daha önce yapılmış tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların veya taahhütlerin yerine geçer.

 23. Satıcının önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşmeyi (veya onun kapsamındaki herhangi bir hakkı) başka bir kişiye devredemezsiniz.

 24. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi veya sona ermesi, madde 9 da dahil olmak üzere, açıkça veya doğası gereği fesih veya sona ermeden sonra da devam etmesi amaçlanan yükümlülüklerinizi sona erdirmeyecektir.

bottom of page